Giờ tiếp nhận điện thoại
10:00~19:00
Ngắn hạn 3 tháng